خانواده

عدم تایید کارشناس در الزام به تمکین مسکن و اثاث

تمکین زن از شوهر

بازدیدها : 2774 بازدید

فهرست مطالب

 • 1 وکیل دعوای تمکین در مشهد
  • 1.1 تمکین زن از شوهر :
   • 1.1.1 تمکین خاص به چه معناست ؟
   • 1.1.2 ویدئوی دعوای تمکین و نفقه با بیان وکیل پایه یک دادگستری عباس شیروی 
   • 1.1.3 تمکین عام به چه معناست ؟
  • 1.2 نشوز با توضیحات وکیل دعوای تمکین در مشهد
  • 1.3 نمونه دادخواست تمکین
  • 1.4 نکات قابل توجه در دعوای تمکین :
  • 1.5 مشاوره قبل از تقدیم دادخواست در دعوای تمکین :
  • 1.6 اقدامات کارشناس رسمی دادگستری جهت تایید مسکن و اثاث البیت :
  • 1.7 در چه مواردی زوجه میتواند تمکین نکند ؟
  • 1.8 سئوال موکل از وکیل دعوای تمکین در مشهد :
  • 1.9 پاسخ وکیل:
  • 1.10 عدم تمکین زن چه کارهایی را برای مرد قابل اجرا می کند؟

وکیل دعوای تمکین در مشهد

تماس مستقیم وکیل دعوای تمکین در مشهد با تلفن 09155129243 و 09306924956

تمکین زن از شوهر :

تمکین خاص به چه معناست ؟

تمکین دارای معنی خاص و عام است . تمکین به معنی خاص یعنی زن نزدیکی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد . و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد ، از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند . البته این وظیفه ویژه زن نیست و شوهر هم مکلف است در حد متعارف با زنش رابطه جنسی داشته باشد . و الا می تواند از موارد سوء معاشرت محسوب شود . و در صورتی که موجب عسر و حرج زوجه گردد ، می تواند برابر ماده 1130 قانون مدنی به محکمه مراجعه کند . بنابراین وظیفه هردو طرف است که رابطه جنسی درحد متعارف داشته باشند .

دیدن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

ویدئوی دعوای تمکین و نفقه با بیان وکیل پایه یک دادگستری عباس شیروی 

 

وکیل خوب نفقه در مشهد

تمکین عام به چه معناست ؟

تمکین عام یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد . و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد . بنابراین اگر شوهر توقعات نامتعارف یا نا مشروع از زن داشته باشد ، زن تکلیفی به انجام آن ندارد . مانند اینکه از او بخواهد فرایض دینی را ترک کند یا اموالش را به نام شوهر منتقل کند . مرد می تواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند . لیکن این کنتزل نباید از حدود متعارف خارج باشد . هرگاه مرد برخلاف متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشان و دوستانش جلوگیری کند ، رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید . ( دکتر امامی و صفایی ، حقوق خانواده ، نشر میزان ، ص 131 )

مقام ریاست خانواده برای مرد و وظیفه تمکین برای زن ایجاب می کند که : هرگاه در امور خانواده و تربیت اولاد و معاشرتها و اعمال زن اختلاف نظری بین زن و مرد وجود داشته باشد ، زن از نظر شوهر پیروی کند . مگر اینکه مجوز شرعی یا قانونی داشته باشد .

وکیل خوب مشهد

نشوز با توضیحات وکیل دعوای تمکین در مشهد

عدم تمکین زن نشوز محسوب می شود و زنی را که تمکین نکند ناشزه می گویند . در صورت عدم تمکین زن ، مرد می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد . و اگر حکم دادگاه را زن اجرا نکند و به عدم تمکین ادامه دهد ، نفقه به وی تعلق نمی گیرد . ( ماده 1108 قانون مدنی ) مگر اینکه مانع مشروع و عذر موجه برای عدم تمکین داشته باشد . که در این صورت مسقط حق نفقه نخواهد بود . مانند اینکه زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست ، از ماندن داخل خانه شوهر خودداری کند ، یا مطابق ماده 1085 قانون مدنی مجوز برای عدم تمکین داشته باشد .

مشاهده نمونه دادخواست های ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در سراسر کشور 

نمونه دادخواست تمکین

خواهان : زوج

خوانده : زوجه

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم تمکین زوجه

دلایل و منضمات دادخواست : سند رسمی نکاحیه  – اصویر شماسنامه –  اجاره نامه – مشاوره

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

باسلام

احتراما باستحضار می رساند اینجانبه به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دایم در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ایم نظر به اینکه با تحریک والدین خویش با ایجاد ناسازگاری و بهانه تراشی از مورخ … منزل مشترک را بدون عذر موجه شرعی و قانونی ترک گفته و از تمکین خودداری می نماید لذا به استناد مواد 1102 و 1108 قانون مدنی مصوب 1314/1/17 مجلس شورای ملی صدور حکم به تمکین نامبرده به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه

دادرسی در حق اینجانبه از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست

نکات قابل توجه در دعوای تمکین :

1 – از جمله مقدمات تمکین تهیه مسکن در شان و منزلت زوجه است لذا در دعوای تمکین باید مدرک لازم در جهت اینکه منزل در شان زوجه تهیه شده مانند اجاره نامه یا سند ملک که به نام زوج است ارایه شود 2- شرط دیگر تهیه اثاث البیت است که از جمله وظایف زوج است و باید تهیه شود . دادگاه برای اینکه احراز نماید مسکن و اثاث البیت در شان زوجه تهیه شده است، نظر کارشناس رسمی دادگستری را جهت تایید این موضوع جلب می نماید و پس از تایید توسط کارشناس رسمی دادگستری رای تمکین خواهد داد و النهایه پس از قطعیت دادنامه به مورد اجرا گذاشته می شود و اگر زوجه علیرغم تایید منزل و اثاث البیت باز هم حاضر به تمکین نباشد ناشزه محسوب و نفقه به وی تعلق نمی گیرد

مشاوره قبل از تقدیم دادخواست در دعوای تمکین :

در دعوای تمکین انجام مشاوره قبل از تقدیم دادخواست ضروری است والا دادخواست پذیرفته نمی شود

اقدامات کارشناس رسمی دادگستری جهت تایید مسکن و اثاث البیت :

نحوه عملی کارشناسی به این شکل است که ابتدا به منزل پدری زوجه مراجعه و بازدید صورت می گیرد و پس از بررسی اینکه زوجه در زمان حضور در منزل پدر چه وضعیتی داشته و همچنین شغل و شان وی ، در نظر گرفته شده و به منرلی که شوهر تهیه نموده مراجعه می شود و بر اساس معیارهای قانونی تشخیص داده می شود که آیا منزل و اثاث البیت در شان زوجه می باشد یا خیر ؟

سپس توسط کارشناس مربوطه اظهار نظر شده و به دادگاه اعلام می شود

طرفین می توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند و موضوع برای بررسی بیشتر و بهتر به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع خواهد شد حتی اگر به نظر هیات سه نفره اعتراض شود دادگه می تواند با توجه به اعتراض طرفین پرونده را جهت کارشناسی به هیات هفت نفره یا پس از آن به سایر هیاتها ارجاع نماید

ثنا وکیل بهترین وکلای متخصص را در زمینه های مختلف در اختیار شما قرار می دهد 09155129243

گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو بهترین و با تجربه ترین وکلا را در اختیار شما قرار خواهند داد

در چه مواردی زوجه میتواند تمکین نکند ؟

در برخی از حالات زن مجاز به عدم تمکین است ولی نفقه به زن تعلق میگیرد :

1 – استفاده قانونی زن از حق حبس خود که مطابق این حق حبس میتواند تا زمانی که تمام مهریه به وی پرداخت نشده است ،

از تمکین در بربر همسرش خودداری نماید .

2 – در مواردی که مسکن و اثاث البیت مناسب با شان زن تهیه نشده است .

3 – در مواردی که زوج بیماری مقاربتی دارد و احتمال سرایت آن به زن نیز وجود دارد .

سئوال موکل از وکیل دعوای تمکین در مشهد :

مدت یک سال است که ازدواج نموده ام و اکنون در دوران عقد هستیم مهریه خانم دویست سکه بهار آزادی است ایشان مهرش را می خواهد و نفقه هم مطالبه کرده در

حالی که نمی خواهد با من زندگی کند لطفا راهنمایی کنید نا نفقه به او تعلق نگیرد .

پاسخ وکیل:

با توجه به اینکه در دوران عقد هستید اگر هنوز نزدیکی صورت نگرفته است زن می تواند از حق حبس قانونی استفاده کند و تا زمانیکه همه مهریه به او پرداخت نشده از

تمکین عام و خاص خودداری نماید که نفقه هم در این مدت به وی تعلق می گیرد

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری 09155129243 و 09306924956

عدم تمکین زن چه کارهایی را برای مرد قابل اجرا می کند؟

عدم استحقاق نفقه

 در صورتی که زن وظایف خود نسبت به همسرش را انجام ندهد ، مرد می تواند از دادن نفقه به او خودداری کند و هیچ ضمانت کیفری نیز نخواهد داشت.

بنابراین عدم تمکین زن موجب از دادن نفقه او می شود . البته باید توجه داشته باشید اگر زن دلایلی موجه را برای عدم تمکین خود داشته باشد این قانون قابل اجرا نخواهد بود و نفقه زن ثابت می باشد.

از جمله این شرایط حق حبس زن، بیماری مسری همسرش، مسافرت بودن و دیگر موارد است.

اجازه ازدواج مجدد

در صورتی که در دادگاه ثابت شود زن عدم تمکین داشته دادگاه نمی تواند این موضوع را بر او الزام کند، اما در مقابل این حق را به همسر او می دهد که ازدواج مجدد داشته باشد.

امتیاز این مقاله :

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟

[جمع امتیازات: 8 امتیاز شما: 4.5]

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا