مسایل مربوط به نگهداری تصفیه آب صنعتی – قسمت دوم

نگهداری دستگاه تصفیه آب صنعتی

الف – نکاتی در مورد فشار غشا: فشار ورودی غشا را فشار عنصری یا فشار ورودی می نامند. در امتداد مسیر ورودی آب از خروجی پمپ های فشار بالا به قسمت اولیه شیر کنترل نصب می شود.

اندازه گیری فشار متداول در دهانه خروجی ضروری است ، زیرا اگر فشار ورودی دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی کم باشد ، این امر باعث کاهش کارایی دستگاه می شود.

ب – پایش فشار دفع نیروگاه آب شیرین کن صنعتی: فشار موجود در خروجی غشا pressure را فشار پس از آب می نامند و نشان می دهد فشار دستگاه قبل از شیر کنترل مسیر مسیر اخراج است. به دلیل فشار ناهموار بین خوراک تصفیه آب و جریان دفع آن ، شاخص مقاومت موجود ، جریان آن از طریق غشا است.

ج- ثبت اندازه تولید کارخانه آب شیرین کن صنعتی:

ثبت اندازه جریان تولید دستگاه آب شیرین به این معنی است که آب به مرحله تصفیه رسیده و برای استفاده یا مخازن ذخیره در داخل دستگاه قرار گرفته است. اثبات و دقت اندازه گیری های ارائه شده در کنتورهای تولید و دبی تخلیه را می توان با افزایش و کاهش سطح آب کامیون های مخزن به راحتی درک کرد.

ج- بازگشایی دستگاه تصفیه آب صنعتی: مقدار فرآیند تولید فرآیند تغذیه مقدار بازگشایی دستگاه تصفیه آب است. این ویژگی باعث رسوب نمک ها و مواد پراکنده در منبع آب دستگاه تصفیه آب می شود و در نهایت باعث رسوب و گرفتگی سطح غشاها می شود.

ح- جریان برگشتی: به مقدار آبی که می خواهیم از آب برای شروع تصفیه خانه از ابتدا به آب شیرین کن صنعتی برگردانیم ، جریان برگشتی گفته می شود.

آب ورودی: ts یا کلیه مواد محلول در آب وارد دستگاه آب شیرین کن.

R-tds آب تولیدی: غلظت مواد محلول در فرآیند تولید کارخانه آب شیرین کن Hamdata تعداد بسیار کمی است که توسط سنسوری که در مسیر تولید متصل است نمایش داده می شود.

در سیستم اسمز معکوس ، شرایط خوب نگهداری کمک زیادی به افزایش عمر غشاها می کند

منبع :
https://atie-energy.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-2/
تاریخ انتشار :
2020-09-20 01:10:42

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا